Dobro došli na polifem, portal za udaljeno učenje studija politehnike Sveučilišta u Rijeci. Portal je temeljen na softverskom rješenju Moodle za proizvodnju i održavanje online kolegija putem Interneta.

Sustav predstavlja kvalitativnu dopunu nastave, a ne zamjenu za nastavu. Administrator sustava nije odgovoran za eventualne ispade sustava ili promjene u korištenju istog.


Za prijavu u sustav koristite AAI@Edu.Hr elektronički identitet (korisničko ime bez nastavka @student.uniri.hr).

Skip available courses

Available courses

 • Kolegij za mentoriranje završnih i diplomskih radova studenata politehnike.

 • Uvod u praktikum ručne obrade materijala: značaj i vrste ručnog rada u suvremenoj proizvodnji i inženjerstvu. Vježbe ručne obrade nekovina: papira, kartona, stakla, keramike i umjetnih plastičnih masa. Obrada drva ručnim i mehaniziranim alatom. Opasnosti rada mehaniziranim alatom. Vježbe ručne obrade kovina: piljenje, bušenje, brušenje, rezanje navoja. Vježbe spajanja kovina: lijepljenje kovina, spajanje vijcima, zakivanje, meko i tvrdo lemljenje i elektrolučno zavarivanje. Uvid u toplinsku obradu kovina: cementiranje i kaljenje. Površinska zaštita nekovina i kovina od vanjskih utjecaja: čišćenje, bojanje i lakiranje, poliranje. Samostalno osmišljavanje, realizacija i prezentacija proizvoda.

  Self enrolment
 • Metodika predmeta iz radno-tehničkog područja (za studente Dopunsko-pedagoško-psihološkog obrazovanja).

  Guest accessSelf enrolment
 • Predavanja: Znanstveno određenje metodike. Znanstveno određenje tehnike. Određenje tehničke kulture: specifičnosti metodike radno-tehničkog područja i tehničke kulture u odnosu na metodike drugih područja; ergološke osnove i integrativna funkcija – politehničko načelo i korelacija - veze s predmeta radno-tehničkog područja i s predmetima drugih područja. Nastavni programi tehničko-tehnološkog područja: suvremena koncepcija - opće-tehnički (politehnički) i specijalno tehnički predmeti; cilj i zadaci, vrste, oblici i razine nastavnih programa, način i mjesto realizacije. Izbor, strukturiranje, oblikovanje nastavnih sadržaja; pedagoška analitika rada kao metodologija programiranja – izrada kurikuluma (snimanje, opisivanje i analiza rada, sistematiziranje zahtjeva, dokumentacija programa). Utvrđivanje i formuliranje ciljeva nastave i ishoda učenja u radno-tehničkom području; što označava cilj (svrha), a što su ishodi učenja i osposobljavanja; utvrđivanje, formuliranje i ostvarivanje obrazovnih (materijalnih), funkcionalnih i odgojnih ishoda u procesu osposobljavanja učenika - provjeravanje ostvarenosti zadataka i ishoda učenja. Projektiranje, planiranje i pripremanje nastave radno-tehničkog područja: stručno-teorijska, organizacijska, materijalna i “administrativna” priprema nastave metodičke jedinice. Seminar: Analiza programa tehničke kulture u osnovnoj školi i stručno-tehničkih predmeta u strukovnim tehničkim školama. Analiza okvirnog programa, izrada izvedbenog i operativnog programa jednog nastavnog predmeta tehničkog područja. Praktična primjena pedagoške analitike rada - metodologija izrade dokumentacije programa za usko radno mjesto - snimanje, opisivanje i analiza rada, sistematiziranje zahtjeva rada i izrada dokumentacije programa. Utvrđivanje i formuliranje ciljeva nastave i ishoda učenja jedne metodičke jedinice na konkretnim primjerima. Analiza postupka popunjavanja obrasca “Priprema za izvođenje nastave” za jednu metodičku jedinicu prema operativnom nastavnom planu i programu slobodno odabranog predmeta radno-tehničkog područja.

  Self enrolment
 • Predavanja: Metode nastavnog rada u radno-tehničkom području - primjena općih didaktičkih metoda u nastavi radno-tehničkog područja - verbalna, demonstracijska eksperimentalna, operacijsko-radna metoda i instruktaža kao specifična nastavna metoda tehničkog područja; "shema" primjene metoda u nastavi radno-tehničkog područja, "model" i specifičnosti izbora metoda u nastavi redno-tehničkog područja. Primjena didaktičkih sustava u tehničkom osposobljavanju - tradicionalni pristup, programirana nastava, problemska nastava, modularno-strukturirana nastava, multimedijski pristup, integrirana nastava. Metodički oblici i metodički postupci, značenje primjene nastavnih sredstava i pomagala te objekata tehnike i tehnologije u nastavi; Forme i sustavi osposobljavanja za praktičan rad, specifične metode praktične izobrazbe (TWI sistem). Laboratorijski rad i praktična nastava - izrada laboratorijskih, instruktažnih i operacijskih lista.
  Izborna nastava i slobodne tehničke aktivnosti - organizacija i metodika rada, izborni program, projekt, tečaj - klubovi mladih tehničara. Praćenje napredovanja, kontrola i vrednovanje učenika elementi praćenja napredovanja i ocjenjivanja, vođenje dokumentacije za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća. Praćenje učenika na proizvodnom radu u poduzećima i pogonima izvan škole. Ostvarivanje zadataka profesionalne orijentacije u nastavi tehničke kulture, dokumentacija za praćenje učenika u praktičnoj nastavi.Seminar: Održavanje najmanje dva uspješna predavanja u realnim uvjetima u školi na osnovi samostalno izrađenih pisanih priprema iz operativnog programa škole, te analiza održane nastave uz sudjelovanje svih studenata u grupi.

  Self enrolment
 • Analiza okvirnih, te izrada i razrada izvedbenih i operativnih programa za temeljni program tehničke kulture u osnovnoj školi. Izrada i razrada radne, instruktažne, laboratorijske i eskurzijske liste za konkretne primjere (vježbe). Izrada testova za provjeravanje napredovanja učenika i ostvarenosti zadataka nastave tehničke kulture. Pripremanje, metodička razrada, izrada i analiza pojedinih vježbi praktičnog rada iz programa tehničke kulture (najmanje jednu za svako područje programa od V. do VIII. razreda). Izrada i korištenje nastavnih sredstava. Rukovanje, praktična primjena i održavanje pojedinih nastavnih pomagala. Organizacija rada u školskoj radionici, nabava sredstava rada i materijala, održavanje. Razrada plana i programa za izvannastavne tehničke aktivnosti učenika. Praktično pripremanje studenata za nastavnu praksu koju izvode u okviru praktikuma metodike politehničkog osposobljavanja.

  Self enrolment
 • Analiza, razrada i izrada nastavnog programa za izbornu nastavu iz politehničkog područja. Izrada potrebne dokumentacije za izvođenje nastave. Izrada nastavnog plana i programa za rad s tehnički i informatički nadarenim učenicima. Izbor, prilagođavanje, nadopunjavanje i vrednovanje sadržaja. Ciljevi i zadaci takve nastave. Izrada instrumenata za provjeravanje napredovanja učenika i ostvarenosti zadataka u izbornoj nastavi i pri radu s tehnički nadarenim učenicima. Pripremanje, metodička razrada, izrada i analiza pojedinih vježbi praktičnog rada iz programa stručnog tehničkog obrazovanja u srednjoj školi. Izrada programa za stjecanje profesionalnih znanja i vještina. Korištenje računala u nastavi tehnike i informatike. Organizacija rada u informatičkoj učionici - praktikumu. Izrada i razrada konkretnih vježbi u informatičkoj učionici - programiranje, obrada teksta, baze podataka, multimedija, robotika, mjerenje. Korištenje računala i informatičke tehnologije za informatizaciju tehničkih nastavnih sadržaja. Računalom podržana nastava. Učenje na daljinu i e- learning.

  Self enrolment
 • Stažiranje studenata u osnovnoj školi provodi se u trajanju od 30 sati. Zadatak je stažiranja upoznavanje s radnom okolinom i nastavnom dokumentacijom, te nazočnost satima izvođenja nastave Tehničke kulture u 5., 6., 7. i 8. razredu. Tijekom stažiranja student vodi Dnevnik sadržaja aktivnosti. Stažiranje se provodi tijekom zimskog semestra i završava prije početka ljetnog semestra 2. godine diplomskog studija. U tijeku stažiranja student izrađuje pisane pripreme i izvodi dva uspješna predavanja (ogledno i ocjensko predavanje) pred učenicima u osnovnoj školi u nastavnom predmetu Tehnička kultura. Izvođenju nastave nazoče svi studenti i nastavnik Metodike nastave politehnike. Nakon održane nastave studenta provodi se skupna analiza i evaluacija održane nastave. O sadržaju nastave i zapažanjima provedene analize održane nastave studenti vode Dnevnik.

  Self enrolment
 • Stažiranje studenata u srednjoj strukovnoj školi strojarske i elektrotehničke struke u trajanju od 15 sati u svakoj školi. Zadatak je stažiranja upoznavanje s radnom okolinom i nastavnom dokumentacijom, te nazočnost satima izvođenja nastave u odabranim stručno-tehničkim nastavnim predmetima u 1., 2., 3. i 4. razredu. U tijeku stažiranja student vodi Dnevnik sadržaja aktivnosti. Stažiranje se provodi tijekom ljetnog semestra i završava 15 dana prije kraja tekuće školske godine. Tijekom stažiranja student izrađuje pisane pripreme i izvodi dva uspješna predavanja (ogledno i ocjensko) pred učenicima u odabranoj srednjoj školi i odabranom nastavnom predmetu strojarske ili elektrotehničke struke. Nakon održane nastave studenta provodi se skupna analiza održane nastave. O sadržaju nastave i zapažanjima provedene analize održane nastave studenti vode Dnevnik.

  Self enrolment
 • Predavanja: Pojam i opća struktura procesa nastave. Fiziološka obilježja rada: rad i umor. Motivacija i konfliktna stanja. Prirodne osobine, znanje, vještine, navike i odgoj u procesu nastave. Sposobnost i osposobljavanje. Determinante učenja vještina rada. Oblici i sustavi učenja vještina rada. Razvoj vještina rada. Metode i postupci učenja vještina rada. Ponašanje nastavnika i ocjenjivanje učenika. Priprema nastavnika za izvođenje nastave. Radne vježbe učenika osnovne škole u nastavi Tehničke kulture. Nastavni plan i program praktične nastave u srednjim strukovnim školama metalskog i električarskog smjera. Seminar: Metode i postupci razvoja vještina rada. Ergodidaktička analiza posla u tehnici i proizvodnji. Programiranje praktičnih vježbi iz tehničke kulture. Programiranje praktičnih vježbi za srednje strukovne škole. Izrada programa osposobljavanja za radno mjesto u tehnici i proizvodnji.

  Self enrolment
 • Cilje kolegija je upoznavanje mogućnosti WWW preglednika i tražilica te njihovom uporabom samostalno pronalaziti informacije na internetu.

  Guest access
 • Svrha kolegija je upoznati učenike s pojmom elektroničke pošte te samostalno kreiranje elektroničke pošte sa svim ključnim elementima kroz informatičke primjere i sadržaje iz svakodnevnog života.

 • Postupcima oblikovanja u Wordu određujemo kako će upisani tekst ili pojedini njegovi dijelovi biti prikazani na zaslonu monitora ili ispisani pisačem. Nastavni materijal za temu:  Oblikovanje odlomaka i stranica, rad s tabulatorima, omogućava učenicima da nakon obrade ove teme mogu: oblikovati odlomak, koristiti tabulatore, izvršiti obrub i sjenčanje teksta, te uređivati izgled stranice.

 • Tekst možemo učiniti zanimljivijim dodavanjem slika, isječaka crteža ili oblika, a numeričke podatke uočljivijim ako ih prikažemo grafikonom.

  U Wordu se mogu koristiti različite vrste grafike: slike (Picture), isječak crteža (Clip Art), oblici (Shapes), SmartArt oblici (SmartArt), grafikoni (Chart) i ukrasni tekst (WordArt). Cilj ovog tečaja je upoznati vrste grafike koja se može umetnuti u Word.

 • Microsoft Excel je jedan od najpopularnijih programa za tablične proračune. Služi za organiziranje, računanje i analiziranje podataka. Tablična organizacija podataka omogudava pristup podacima kao u bazi podataka.

  Pravi poznavatelj MS Excela svakako će znati uređivati, organizirati, pronaći i izdvojiti podatke iz tablice na vrlo jednostavan način. 

 • Kroz ovaj klegij cilj je upoznati učenike sa obradom videozapisa i projektnih materijala, te načinom rada u programu za obradu videozapisa.

 • Kroz nastavni kolegij Multimedija: Oblikovanje audiozapisa - Audacity studenti će moći samostalono izraditi radijsku emisiju.

  Guest access
 • Cilj i svrha ovog kolegija je upoznati učenike s pojmom multimedije te načinom obrade i kreiranja jednostavnih videozapisa

 • Dragi polaznici, dobrodošli na tečaj "Rad s datotekama i mapama"!

  Polaznici će se  kroz tečaj upoznati sa pojmovima datoteka i mapa te načinom prikaza, grupiranja, kreiranja, preimenovanja , označavanja, pretraživanja, kopiranja i premještanja te brisanja. Upoznati će sa svojstvima datoteka i mapa te stvaranjem prečaca.


Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 Today Friday, 22 September 22 23 24
25 26 27 28 29 30